StyleHint

StyleHint | ข้อกำหนดการใช้งาน

คำอธิบาย
StyleHint (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) หมายถึงการให้บริการที่ดำเนินงานโดยบริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “FR”) ซึ่งช่วยให้ผู้คนโพสต์ข้อความหรือรูปภาพการแต่งกายของตนได้อย่างอิสระ เข้าชมการแต่งกายของผู้อื่น แสดงความคิดเห็น ไปจนถึงแบ่งปันเนื้อหาต่างๆ การให้บริการนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของ FR Group Brands และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละบุคคลสามารถแบ่งปันความสุขในการสวมใส่เสื้อผ้าคุณภาพเยี่ยม

ข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน”) เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านทุกข้อความ ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อกำหนดการใช้งานนี้อย่างครบถ้วนก่อนใช้บริการ โดยการกด “ตกลง” ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนและ/หรือการใช้บริการ จะถือว่าผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”) ได้ยินยอมตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ ก่อนการใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องยินยอมและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่จำเป็นตามกระบวนการที่ FR ระบุไว้ต่างหาก

ข้อ 1 รายละเอียดและข้อกำหนดในการให้บริการ

 1. FR คือผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถส่งหรือโพสต์ภาพถ่าย (“ภาพ”) ที่แสดงลักษณะการปรับแต่งสไตล์และการจับคู่เสื้อผ้าและสินค้าต่างๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สินค้า”) ที่จำหน่ายโดยบริษัท FR และ FR Group (ต่อไปนี้เรียกว่า “FR Group”) พร้อมด้วยคำอธิบาย โดยจะมีการแสดงรายชื่อประเทศที่ให้บริการในปัจจุบันแยกไว้ต่างหาก
 2. ผู้ใช้จะต้องเลือกประเทศที่ตนพำนักอยู่อย่างถูกต้อง เพื่อใช้บริการตามข้อกำหนดการใช้งานดังนี้ เช่นเดียวกันกับในกรณีที่ผู้ใช้บริการเปลี่ยนประเทศที่พำนัก
 3. อนึ่งการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ข้อ 2 กฎในการโพสต์

ผู้ใช้บริการต้องไม่ส่งหรือโพสต์รูปภาพ คำอธิบาย หรือเนื้อหาใดๆ ดังต่อไปนี้

 1. เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ ฯลฯ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 2. เนื้อหาที่นำไปสู่หรือช่วยเหลือกิจกรรมทางอาญาหรือกิจกรรมที่มีอันตรายร้ายแรง
 3. เนื้อหาที่หมิ่นประมาทต่อ FR Group หรือบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ใช้บริการรายอื่น)
 4. เนื้อหาที่ทำลายความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงของ FR Group หรือบุคคลที่สาม
 5. เนื้อหาที่แทรกแซงธุรกิจของ FR Group หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม
 6. เนื้อหาที่มีรูปภาพหรือคำอธิบายใดๆ ที่เลือกปฏิบัติ
 7. เนื้อหาที่มีรูปภาพหรือคำอธิบายที่น่ารังเกียจ หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น แบ่งแยกเชื้อชาติ รุนแรง หรือเป็นการชี้นำทางเพศ
 8. เนื้อหาที่มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์หาเสียงในเบื้องต้น กิจกรรมรณรงค์หาเสียง หรือกิจกรรมต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 9. เนื้อหาที่ส่งอิทธิพลในทางลบต่อผู้เยาว์
 10. เนื้อหาที่ถือว่าอนาจาร ภาพอนาจารของเด็ก การล่วงละเมิดเด็ก ฯลฯ
 11. เนื้อหาที่เป็นเท็จ
 12. เนื้อหาที่ฝ่าฝืนมารยาทในที่สาธารณะ คุณธรรม หรือนโยบายสาธารณะ
 13. เนื้อหาที่ละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของ FR Group หรือบุคคลที่สาม
 14. เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่อาจละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล URL หรือข้อมูลอื่นใด
 15. เนื้อหาที่สร้างขึ้นเฉพาะเพื่อการอ้างสิทธิ์ทางการเมืองหรือการอ้างสิทธิ์ทางศาสนา
 16. เนื้อหาที่ประกอบด้วยกิจกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมทางการตลาด
 17. เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เป็นหัวข้อในการโพสต์
 18. เนื้อหาที่ขัดขวางการให้บริการไม่ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 19. เนื้อหาที่ห้ามโพสต์เนื่องจากอายุหรือข้อจำกัดอื่นๆ ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดของประเทศหรือภูมิภาคที่ผู้ใช้บริการพำนักอยู่
 20. การโพสต์เนื้อหาและรูปภาพที่ไม่ได้แสดงถึงการปรับแต่งสไตล์และการจับคู่เสื้อผ้ากับสินค้าพร้อมคำอธิบายตามกฎของการให้บริการ
 21. เนื้อหาอื่นๆ ที่ FR ถือว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 3 การกระทำต้องห้าม

ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้

 1. การโพสต์มัลแวร์เข้าถึงระบบที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต (“ระบบ”)
 2. การกระทำที่ส่งผลเสียต่อการให้บริการที่จัดทำโดย FR Group (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการ)
 3. การใช้เนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้บริการรายอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 4. การกระทำอื่นๆ ที่ FR Group ถือว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 4 การดำเนินการในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืน

ในกรณีที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งาน FR อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ FR จะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนดังกล่าว ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น FR ไม่มีหน้าที่จะต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

 1. การลบโพสต์ที่ฝ่าฝืน
 2. การลบโพสต์ที่ผ่านมาทั้งหมดหรือบางส่วนที่กระทำโดยผู้ฝ่าฝืน
 3. การลบบัญชีผู้ใช้ที่กระทำการฝ่าฝืนออกจากแพลตฟอร์ม
 4. การดำเนินการอื่นใดที่ FR Group เห็นว่าจำเป็น

ข้อ 5 การใช้รูปภาพที่โพสต์ไปแล้ว

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการโพสต์ภาพถ่ายหรือข้อความนั้น ผู้ใช้บริการได้ให้สิทธิ์และอนุญาตให้ FR รวมถึงสาขาและบริษัทในเครือของ FR ทั้งภายในและภายนอกประเทศญี่ปุ่นตามรายชื่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ (www.fastretailing.com) ทำการผลิตซ้ำ พิมพ์ซ้ำ อ้างอิง เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือใช้งานในลักษณะใดๆ เพื่อโพสต์ภาพถ่ายและข้อความตามดุลยพินิจของแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และโดยไม่ต้องแจ้งหรือสอบถามผู้ใช้บริการผู้ทำการโพสต์ให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สิทธิในภาพ สิทธิในการเผยแพร่และ/หรือสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในโพสต์ ในที่นี้ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการมีสิทธิใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่โพสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการผลิตซ้ำ สิทธิในการเผยแพร่สู่สาธารณะ สิทธิในการโอน สิทธิในการให้ยืม สิทธิในการดัดแปลง และสิทธิใดๆ และทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการสามารถยุติความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยการลบโพสต์หรือยกเลิกการสมัคร อย่างไรก็ตาม การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่ FR ไม่สามารถลบได้ ไม่ว่าจะทางรูปธรรมหรือทางเทคนิค อาจยังคงปรากฏอยู่ในกรณีที่ผู้ใช้บริการแบ่งปันโพสต์นั้นกับผู้อื่นและเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำการลบออก หรือในกรณีอื่น ๆ

ข้อ 6 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 7 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อมีโพสต์ที่ชี้นำให้เกิดการเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือเมื่อได้รับคำร้องขอตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด FR อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์ที่เป็นปัญหาตามขั้นตอนและข้อบังคับของกฎหมาย

ข้อ 8 ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่ FR หรือบุคคลที่สามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่มีการเรียกร้องและ/หรือสร้างความเสียหายใดๆ ให้แก่ FR หรือบุคคลที่สาม FR จะไม่รับผิดชอบต่อการอ้างสิทธิ์หรือข้อเรียกใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลที่สามต่อผู้ใช้บริการที่เชื่อมโยงกับหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

ข้อ 9 การชดใช้ค่าเสียหาย

FR อาจระงับหรือยุติการให้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของการให้บริการทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า FR จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการ การระงับหรือการยกเลิกบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ ในการให้บริการ การโพสต์ข้อความและรูปภาพจะต้องกระทำด้วยความรับผิดชอบและถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดย FR จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ทำการโพสต์ FR จะไม่รับประกันในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ อันรวมถึงการให้บริการที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจหรือสอดคล้องกับอุปกรณ์ใดๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน ความถูกต้อง ความมีประสิทธิภาพ หรือมูลค่าของสินค้า รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น FR จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการใช้บริการ

ข้อ 10 การยกเลิกการสมัครสมาชิก

ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อ โดยทำตามขั้นตอนของ FR ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม FR จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากระยะเวลาแฝงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการยกเลิกการสมัครสมาชิก จนกว่าการยกเลิกการสมัครสมาชิกจะเสร็จสมบูรณ์
 2. FR จะยุติการเผยแพร่เนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ที่ยกเลิกการสมัครสมาชิกตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้น
 3. ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าเมื่อสิ้นสุดกระบวนการยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้ว สิทธิในการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ สิทธิในการรับข้อมูลทางอีเมล สิทธิในการเข้าร่วมแคมเปญต่างๆ การทำสำรวจ รวมถึงสิทธิและโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริการเป็นอันยกเลิก

ข้อ 11 การระงับหรือการยกเลิกบริการ

FR อาจระงับหรือยุติการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีดังต่อไปนี้

 1. การบำรุงรักษาระบบ
 2. เมื่อไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย รวมถึงเหตุผลอื่นๆ
 3. เมื่อประสบกับความแออัดของระบบ หรือเมื่อเกิดปัญหาของระบบ
 4. สถานการณ์อื่นๆ ที่ FR เห็นว่ามีความจำเป็น

ข้อ 12 การติดต่อ

หากมีคำถามและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำหนดการใช้งานและการให้บริการ โปรดติดต่อไปยังแผนกตามที่ระบุไว้ต่างหาก

ข้อ 13 การโอนสิทธิ์

ข้อกำหนดการใช้งาน ตลอดจนสิทธิและภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์ได้

ข้อ 14 ความสมบูรณ์ของข้อกำหนด

ในกรณีที่ศาลที่มีเขตอำนาจพบว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่มีผลผูกพัน การไม่สามารถบังคับใช้หรือการไม่มีผลผูกพันดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงการตีความและการใช้งานในทางใดทางหนึ่ง หรือทำให้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่สามารถบังคับใช้หรือไม่มีผลผูกพันไปทั้งหมด

ข้อ 15 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

FR อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานได้ทุกเมื่อตามที่เห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวจะถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์ การใช้บริการหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานให้ถือว่าผู้ใช้ยินยอมต่อข้อกำหนดการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ข้อ 16 อนุญาโตตุลาการ

ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือความแตกต่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวระหว่างผู้ใช้บริการกับ FR จะถูกตัดสินชี้ขาดตามข้อบังคับโดยอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ของสมาคมอนุญาโตตุลาการการค้าแห่งประเทศญี่ปุ่น สถานที่ในการตัดสินชี้ขาดคือเมืองโตเกียวหรือเมืองนิวยอร์กตามที่ผู้ใช้บริการเลือก การตัดสินชี้ขาดจะอยู่ภายใต้การใช้และการตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

ข้อ 17 ภาษาที่ใช้

ข้อกำหนดการใช้งานนี้เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่น ในกรณีที่การแปลข้อกำหนดการใช้งานขัดแย้งกับต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นดั้งเดิม ให้ยึดตามต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น

มีผลบังคับใช้ : 22 มิถุนายน 2563

(ภาคผนวก)

เพื่อประสบการณ์ที่ดี เราใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’ เรียนรู้เพิ่มเติม